Niet alle velden zijn correct ingevuld.

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1 De gepresteerde diensten worden enkel geleverd onder aanvaarding door de opdrachtgever van onze algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld.

1.2 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten met Skorpio webdevelopment en de verbintenissen die hieruit ontstaan.

1.3 Ondertekening van de bestelbon of aanvaarding van de offerte betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van huidige voorwaarden.

1.4 Indien er geen bestelbon of offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de diensten dat de opdrachtgever zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.
 

2. Prijzen

2.1 De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van de te leveren prestaties. Indien de kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van marktprijzen voor faciliteiten, of wijzigingen van de te leveren prestaties, na de bestelling, doch voor de levering behoudt Skorpio zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2.2 Tenzij anders vermeld zijn alle offertes vanwege Skorpio vrijblijvend en gelden de opgenomen prijsopgaven gedurende 90 dagen. Alle prijzen worden weergegeven in euro/€.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door Skorpio of bij (begin van) uitvoering van de verbintenissen door haar aangegaan.

2.4 Elke verandering aan de oorspronkelijke overeenkomst die door de opdrachtgever wordt gevraagd zal enkel gebeuren mits akkoord met de door Skorpio geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden.
 

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Skorpio verbindt zich ertoe alle zorgen te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt Skorpio zich het recht voor bepaalde werken door derden te laten verrichten.

3.2 Verplaatsingskosten zijn, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking, steeds ten laste van de opdrachtgever. Ze worden gefactureerd aan 0,5 euro per kilometer.

3.3 De opdrachtgever bezorgt Skorpio binnen de gestelde termijnen al de nodige documenten en inlichtingen die worden gevraagd of die de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen als noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 De uitvoeringstermijnen die met Skorpio overeengekomen worden zijn indicatief.

3.5 Skorpio zal geen persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe wettelijk wordt verplicht (verwijzing naar artikel 12). Skorpio behoudt zich wel het recht voor om als referentie voor promotiedoeleinden te verwijzen naar geleverde eindproducten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.6 Skorpio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige gegevens of de laattijdige mededeling ervan.

3.7 Behoudens schriftelijk afwijkend beding is Skorpio niet belast met het onderzoek naar de correctheid of volledigheid van de haar door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens/documenten.

3.8 Deze gegevens/documenten blijven ter beschikking van Skorpio zolang de werken duren en zolang de laatste factuur niet betaald is.

3.9 De opdrachtgever kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt. De uitvoeringstermijnen hebben een indicatief karakter en verbinden Skorpio niet (3.4).

3.10 Bij de opbouw van software komt automatisch een onderhoudsovereenkomst tussen de opdrachtgever en Skorpio met betrekking tot de uitgebouwde software. Deze onderhoudsovereenkomst kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met in acht name van een opzegtermijn van 2 maanden. De onderhoudswerken voor software worden door Skorpio, indien van toepassing, elke maand gefactureerd. Het bedrag van deze overeenkomst wordt vooraf bepaald in de offerte.

3.11 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals DNS België.

3.12 De opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiding van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en ieder ander materiaal dat wettelijk verboden is en zal zich houden aan de Netiquette. Het is eveneens verboden om ongevraagde e-mails te verspreiden (SPAM). Skorpio is in geen enkel geval aansprakelijk ingeval de opdrachtgever deze bepalingen schendt.

3.13 Alle vermelde afbeeldingen, prijzen en specificaties in folders, op websites of offertes zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, typ- en/of drukfouten. Afbeeldingen van welke aard dan ook vormen enkel een aanduiding en binden Skorpio niet.
 

4. Annulatie

4.1 In geval van annulatie van de bestelling is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor Skorpio om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

4.2 De opdrachtgever is eveneens verplicht om in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid om de opdracht uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout de gepresteerde uurlonen en kilometers te vergoeden, bovenop de annulatievergoeding.
 

5. Betaling

5.1 Behoudens andersluidend- beding wordt er periodiek aan de opdrachtgever gefactureerd voor de reeds geleverde prestaties. De regelmaat van deze facturatie wordt per opdrachtgever contractueel bedongen.

5.2 Skorpio zal niet overgaan tot uitvoering van werken zolang niet alle voorafgaande facturen volledig betaald werden. Wanneer werken in fasen worden uitgevoerd kan Skorpio de uitvoering van de werken van een volgende fase opschorten, zolang de werken van de vorige fase niet door de opdrachtgever betaald werden.

5.3 Skorpio heeft het recht reeds delen van een schrijf te factureren als aangetoond kan worden dat de reeds uitgevoerde werken overeenkomen met het gefactureerde percentage.

5.4 Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

5.5 Bij niet betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd à rato van de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5% per jaar voor particuliere klanten en een conventionele intrest gelijk aan de Wet op de Betalingsachterstand voor ondernemingen en dit vanaf de vervaldag.

5.6 Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125 euro per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor Skorpio om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

5.7 Betalingen worden toegerekend als volgt : eerst op de deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de op het ogenblik van betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van betaling vervallen zijnde verwijlintresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.
 

6. Protest tegen de facturen

6.1 Het gemotiveerd protest tegen de facturen dient te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

6.2 De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.
 

7. Eigendomsvoorbehoud en intellectuele rechten sensu lato.

7.1 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht/licentie op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij als zijn verplichtingen jegens Skorpio heeft voldaan. Bij niet-nakomen van deze verplichtingen zal Skorpio bijgevolg gerechtigd zijn de goederen/diensten terug te vorderen, de online publicatie ervan ongedaan te maken of de toepassingsmodaliteiten en functionaliteit te deactiveren. De voorwaarden van een eigendomsoverdracht of gebruiksrecht/licentie zullen contractueel worden vastgelegd.

7.2 Het door Skorpio vervaardigde materiaal mag niet worden bewerkt, gekopieerd of verwerkt in andere producten of websites dan waarvoor het oorspronkelijk werd bestemd, tenzij Skorpio hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming geeft of de voorwaarden van de licentieovereenkomst anders bepalen.

7.3 Door Skorpio verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven volledig eigendom van Skorpio, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en eventueel tegen vergoeding anders werd overeengekomen.

7.4 Skorpio houdt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en vaardigheid voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 

8. Opschorting, verbreking en ontbinding. 

8.1 Ingeval de opdrachtgever nalaat zijn overeengekomen verbintenissen uit te voeren is Skorpio, zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd haar recht op een schadevergoeding, gerechtigd de overeenkomst op te schorten , te verbreken of als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 5 uiteengezet werd.

8.2 In geval van overmacht hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

8.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij zijn verbintenissen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt. De redenen dienen ter kennis worden gebracht middels een aangetekend schrijven. Wanneer de redenen als niet gegrond zouden worden beoordeeld heeft de andere partij recht op een schadevergoeding, waarvan de omvang te bewijzen is. Deze schadevergoeding is alleszins beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

8.4 Skorpio heeft het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, toezicht van betaling heeft aangevraagd (o.a. WCO) of anderszins het vrije beheer van zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

8.5 In geval van vroegtijdige verbreking of ontbinding van de overeenkomst zal Skorpio steeds de opdrachtgever kunnen factureren voor hetgeen reeds gepresteerd werd in uitvoering van de overeenkomst.
 

9. Overmacht

9.1 Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out en dergelijke Skorpio niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Skorpio zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding van Skorpio kan gevorderd worden.
 

10. Klachten

10.1 Skorpio is enkel verantwoordelijk voor gebreken die bestonden op het ogenblik van de oplevering. Problemen die ontstaan in de geleverde producten of diensten door toedoen van de opdrachtgever en/of slechts na het opleveren vormen geen grond tot aansprakelijkheid in hoofde van Skorpio.

10.2 Klachten betreffende de uitvoering moeten binnen de 24 uur na de oplevering schriftelijk aan Skorpio gericht worden en alleszins voor het live gaan van de diensten.

10.3 De opdrachtgever dient Skorpio tijdig op de hoogte te brengen van zijn klachten. Skorpio zal in de mate van het mogelijke en in de mate dat de verantwoordelijkheid haar toekomt, zich ervoor inzetten om aan de klachten tegemoet te komen.
 

11. Zichtbare en verborgen gebreken

11.1 Zichtbare gebreken dienen binnen de 24 uur na oplevering schriftelijk aan Skorpio te worden meegedeeld.

11.2 Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde diensten ontslaat Skorpio in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

11.3 De vrijwaringsplicht van Skorpio voor verborgen gebreken is in overeenstemming met het gemeen recht. De opdrachtgever is gehouden om het verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van het gebrek en alleszins voor enig gebruik, wijziging of aanpassing plaats vindt schriftelijk aan Skorpio mede te delen.

11.4 Zo de opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Skorpio voor die diensten heeft gefactureerd.

11.5 De opdrachtgever heeft hoe dan ook geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.
 

12. Aansprakelijkheid

12.1 Skorpio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het nadeel dat de opdrachtgever ondervindt ten gevolge van overmacht (niet-limitatief: stroompanne, blikseminslag, defecten, netwerkstoring, gegevensverlies). Skorpio is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.2 Zij is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op een door haar ontworpen website werd/wordt aangebracht. De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Skorpio is niet belast met een controle of toezicht van inhoudelijke publicaties. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes dienaangaande zijn ten laste van de opdrachtgever.

12.3 De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat derden kennis zouden kunnen nemen van informatie die via het internet wordt verzonden. Skorpio kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht voor de schade voorkomend uit het verzenden van geheime of vertrouwelijke informatie wanneer de opdrachtgever deze informatie niet heeft beveiligd of verzekerd.

12.4 In geval van toerekenbare contractuele tekortkoming in hoofde van Skorpio kan zij slechts gehouden zijn tot een schadevergoeding van ten hoogste het factuurbedrag.
 

13. Afwijking van de algemene voorwaarden

13.1 Afwijken van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk beding. Afwijkende bedingen vervangen enkel de algemene voorwaarden waarvan zij afwijken, de overige algemene voorwaarden blijven integraal van toepassing.

13.2 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst met zich mee.

13.3 Partijen engageren zich om een nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een rechtsgeldig beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
 

14. Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1 Skorpio behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Skorpio brengt de opdrachtgever hier schriftelijk van op de hoogte, met de nieuwe algemene voorwaarden bijgevoegd bij dit schrijven.

14.2 Bij gebrek aan reactie binnen 5 dagen na de kennisgeving wordt de opdrachtgever verondersteld akkoord te gaan met de ter kennis gegeven wijzigingen.

14.3 In geval de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ter kennis gegeven wijzigingen van de algemene voorwaarden, dient hij Skorpio hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen 5 dagen na de kennisgeving. De opdrachtgever dient dit verzet grondig te motiveren.
 

15. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

15.1 Op alle tussen Skorpio en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten zij énkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van alle andere.

15.2 Indien Skorpio evenwel diensten/materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing.
 

16. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen.

16.1 Voor alle geschillen waarbij Skorpio betrokken is zijn énkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Skorpio bevoegd.

16.2 Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.

16.3 Alle verbintenissen m.b.t. de overeenkomsten met Skorpio, zowel voor de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Skorpio.